Podmínky používání webu

Datum poslední aktualizace: červen, 2021

ÚVOD

Společnost Enterprise Rent-A-Car UK Limited poskytuje tyto webové stránky nebo aplikace (dále jen „web“) svým pobočkám a jejich poskytovatelům/nabyvatelům licencí, kteří provozují systémy Enterprise Rent-A-Car, Alamo Rent A Car a National Car Rental (dále jen „nás“, „naše“ nebo „my“). Vaše používání systému se řídí těmito podmínkami používání a všemi příslušnými zákony a předpisy. Pečlivě si tyto podmínky používání přečtěte. Přístupem na web a jeho používáním plně a bezpodmínečně přijímáte podmínky této smlouvy a souhlasíte, že pro vás budou závazné. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, web nenavštěvujte ani nepoužívejte. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky používání revidovat, takže se prosím na web pravidelně vracejte a kontrolujte změny. Pokud po zveřejnění jakýchkoli změn podmínek používání tento web dále používáte, vyjadřujete tím, že tyto změny přijímáte. Aktualizace budou doloženy nejnovějším datem poslední aktualizace v horní části této stránky

POUŽÍVÁNÍ WEBU

Tento web spravujeme pro vaše nekomerční osobní použití. Vaše používání webu pro jiný účel je povoleno pouze s naším předchozím výslovným písemným souhlasem. Bez omezení výše uvedeného platí, že nesmíte: (1) používat web komerčním způsobem; sem patří i distribuce, přenos nebo publikování webu nebo jakékoli části jeho obsahu; (2) zasahovat do používání webu ostatními; (3) narušit provoz webu nebo narušovat provoz serverů nebo sítí s ním spojených; (4) zasahovat do našich práv k duševnímu vlastnictví; (5) přizpůsobovat web nebo se jiným způsobem partnersky podílet na značce; (6) přímo odkazovat na jakoukoli část webu; (7) používat web k jakémukoli nezákonnému účelu. Vyhrazujeme si právo, výhradně podle našeho uvážení, ukončit nebo omezit vaše používání webu bez předchozího upozornění, z jakéhokoli nebo žádného důvodu a bez závazku vůči vám nebo jakékoli třetí straně. V takovém případě můžeme informovat vašeho poskytovatele služeb internetu o vašich aktivitách a provést příslušnou zákonnou akci.

MODIFIKACE WEBU

Vyhrazujeme si právo, výhradně dle našeho uvážení, kdykoli změnit, pozastavit provoz nebo zrušit jakoukoli část webu, a to bez předchozího upozornění nebo zákonné odpovědnosti vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Vyhrazujeme si také právo, výhradně podle našeho uvážení, stanovit limity na určité funkce a služby.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. Jakékoli informace, které prostřednictvím webu odešlete nebo shromáždíte, se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů, podmínkami, které jsou součástí těchto podmínek používání.

ODKAZY NA OSTATNÍ WEBY

Web může obsahovat odkazy na weby třetích stran. Neřídíme a neodpovídáme za obsah ani za zásady ochrany osobních údajů jakéhokoli propojeného webu; začlenění jakéhokoli odkazu na web neznamená, že ho podporujeme.

REZERVACE A TRANSAKCE

Všechny žádosti o rezervace zadané prostřednictvím webu se řídí přijetím z naší strany, výhradně podle našeho uvážení. Pokud si nevyberete možnost předplacené služby, můžete vy nebo my zrušit jakoukoli rezervaci, ať již byla potvrzená nebo ne, z jakéhokoli nebo žádného důvodu na vaše nebo naše výhradní uvážení a bez závazku vůči druhé straně. Kliknutím sem získáte podmínky a ustanovení služby Pay Now tam, kde je k dispozici. Smlouvy o vypůjčení mezi námi nebo mezi našimi dalšími dceřinými společnostmi a nabyvateli licence a uživateli webu jsou výhradně uzavírány v sídlech našich poboček a v pobočkách našich dceřiných společností a nabyvatelů licence.

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Souhlasíte s tím, že jakákoli oznámení, smlouvy, zveřejnění informací nebo jiná komunikace, kterou vám zasíláme elektronickou formou, bude splňovat veškeré požadavky na právní komunikaci včetně toho, že tato komunikace bude probíhat písemnou formou.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Veškerý text, obrázky, zvuky, stažené položky, software a jiné materiály (souhrnně dále jen „obsah“), které lze chránit autorskými právy, výběr, kompilace, smlouvy a prezentace všech materiálů a celkový design webu jsou chráněny autorskými právy společnosti Enterprise Holdings, Inc. (dále jen „EHI“) nebo Vanguard Trademark Holdings, USA, LLC (dále jen „Vanguard“), obě jsou dceřiné společnosti společnosti Enterprise Rent-A-Car UK Limited, a zákonem. Všechna práva jsou vyhrazena. Kopii obsahu si můžete vytisknout na svém počítači pouze pro své vlastní osobní nekomerční domácí použití za předpokladu, že z obsahu neodeberete žádné doložky o autorských právech, ochranných známkách nebo jiné patentové doložky. Jakékoli další použití obsahu je přísně zakázáno, pokud nemáte náš předchozí písemný souhlas. Web může také disponovat obsahem, který vlastní třetí strany včetně našich inzerentů. Tento obsah třetích stran můžete používat pouze s výslovným oprávněním od příslušného vlastníka. Všechny žádosti o oprávnění k tisku nebo jinému využití obsahu by měly být zasílány na adresu Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 nebo e-mailem na adresu nicadmin@enterprise.com. Nezaručujeme vám, že vaše používání materiálů, které jsou na webu zobrazené nebo s ním spojené, neporuší práva třetích stran.

NÁROKY V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Pokud se domníváte, že materiály zveřejněné na webu porušují vaše práva na duševní vlastnictví, obraťte se na nás na adrese Intellectual Property Manager, Intellectual Property Questions, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 nebo napište e-mail na adresu nicadmin@enterprise.com. Uveďte tyto údaje: (1) elektronický nebo fyzický podpis osoby, která má oprávnění jednat jménem vlastníka autorských práv nebo jakéhokoli vlastnického zájmu; (2) popis díla chráněného autorskými právy nebo jiného chráněného materiálu, u kterého byl porušen váš nárok; (3) popis místa, kde se materiál na webu nachází; (4) vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa; (5) vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné používání nemá oprávnění vyplývající z autorských práv nebo jiného vlastníka zájmu, jeho zástupce nebo zákona a (6) vaše prohlášení, že informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jiného zájmu nebo máte oprávnění jednat jménem vlastníka.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

ENTERPRISE, logo „e“, WWW.ENTERPRISE.COM, ENTERPRISE.COM, WE’LL PICK YOU UP, ARMS, ECARS, MONTH OR MORE, CORPORATE CLASS, EVERYDAY SALE jsou součástí rodiny ochranných známek a značek služeb vlastněných společností EHI (nejedná se o výhradní seznam ochranných známek a značek služeb společnosti EHI). Alamo, Alamo Rent A Car, National, National Car Rental, „Drive Happy“ a design vlajky jsou součástí rodiny ochranných známek a značek služeb vlastněných společností Vanguard (nejedná se o výhradní seznam ochranných známek a značek služeb společnosti Vanguard). Ochranné známky a značky služeb označené symbolem ® jsou registrovány Americkým úřadem pro patenty a ochranné známky a v řadě cizích zemí. Ostatní ochranné známky a značky služeb, které patří společnosti EHI nebo Vanguard, mohou být označeny symboly SM nebo TM. Naše ochranné známky a značky služeb nemohou být používány v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou bez našeho předchozího písemného svolení. Všechny ostatní značky, ochranné známky a názvy, které společnost EHI nebo Vanguard nevlastní a které se na webu objevují, jsou majetkem příslušných vlastníků, kteří mohou nebo nemusí být k nám přidruženi, spojováni s námi nebo námi podporováni.

My a naše dceřiné společnosti máme řadu nevyřízených žádostí o patenty, a to jak v USA, tak v zahraničí, které pokrývají různé aspekty tohoto webu, a uživatelé jsou varováni před kopírováním, adaptováním, používáním či jiným vypůjčováním jakýchkoli technik, provozů nabídek nebo jiných funkčních aspektů nebo funkcí, protože by to mohlo mít za následek odpovědnost za porušení patentu.

POUŽITÍ PŘEDLOŽENÝCH INFORMACÍ

Souhlasíte s tím, že můžeme volně používat jakékoli komentáře, informace nebo nápady zahrnuté v jakékoli případné komunikaci, kterou nám zasíláte, bez odměny, potvrzení nebo platby vůči vám, pro jakýkoli účel, zejména pokud jde o vývoj, výrobu a uvádění na trh produktů a služeb a vytváření, změny nebo vylepšování webu či jiných produktů nebo služeb.

ŽÁDNÁ ZÁRUKA

I když vynakládáme maximální úsilí, pokud jde o údržbu a spolehlivost webu, nezaručujeme ani neprohlašujeme, že bude neustále funkční nebo bez chyb. Neneseme žádnou zodpovědnost ani závazek za chyby nebo opomenutí na webu nebo za problémy s jeho provozováním. Váš přístup na web a jeho používání jsou vaším vlastním rizikem. Bez omezení na výše uvedené platí, že WEB, JEHO OBSAH A JAKÉKOLI PRODUKTY NEBO SLUŽBY NABÍZENÉ JEHO PROSTŘEDNICTVÍM JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „JSOU K DISPOZICI“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO DOMNĚLÉ, ZEJMÉNA POKUD JDE O DOMNĚLÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICKÝ NÁROK A NEPORUŠENÍ. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení některých záruk, takže se na vás výše uvedené nemusí vztahovat.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

MY, NAŠE PŘÍBUZNÉ SPOLEČNOSTI A ŘEDITELÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI KAŽDÉ TAKOVÉ SPOLEČNOSTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNÍ ŠKODY PLYNOUCÍ Z NEBO SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM PŘÍSTUPEM, POUŽÍVÁNÍM NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT WEB, JAKÉKOLI INFORMACE NA NĚM UVEDENÉ ANI ZA JAKÉKOLI TRANSAKCE UZAVŘENÉ JEHO PROSTŘEDNICTVÍM.

Žádná část těchto podmínek používání nevylučuje ani neomezuje vaše zákonná práva. Zejména žádná část těchto podmínek používání nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za úmrtí nebo osobní poranění způsobené naším zanedbáním, za podvody nebo podvodné zkreslené podání nebo za porušení jakýchkoli implikovaných záruk, které nelze ze zákona vyloučit.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte nás a naše příbuzné společnosti a každého z příslušných ředitelů, úředníků zaměstnanců a zástupců, a zprostíte je odpovědnosti od nebo proti jakýmkoli nárokům třetích stran nebo řízení vedeného proti nim, včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zástupce plynoucí, přímo nebo nepřímo, celkově nebo částečně, z vašeho přístupu nebo používání webu nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv jakékoli osoby.

SPORY

Tyto podmínky používání se řídí a jsou vykládány v souladu s právem Anglie. Jakékoli řízení směřující k vynucení těchto podmínek používání může být zahájeno ve vaší jurisdikci nebo u jiných soudů, které jsou příslušné tyto spory řešit. S výjimkou situací, kdy je to zakázáno, souhlasíte, že veškeré spory, nároky a oprávnění k zahájení řízení přímo nebo nepřímo související s webem budou řešeny individuálně. Jakýkoli nárok nebo oprávnění k zahájení řízení, které vám mohou vzniknout v souvislosti s tímto webem, musí být učiněny do jednoho (1) roku od vzniku nároku nebo oprávnění k zahájení řízení, bez ohledu na jakákoli odlišná zákonná ustanovení. Online platforma Evropské komise pro řešení sporů je přístupná na: http://ec.Europa.eu/consumers/odr/. Enterprise se neúčastní alternativního řešení sporů.

OBECNÉ

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek používání shledáno neplatným nebo nevynutitelným, bude interpretováno tak, aby bylo v souladu s příslušným zákonem, a zbývající ustanovení zůstávají v platnosti. Nadpisy jsou pouze orientační a žádným způsobem nedefinují, neomezují ani nepopisují rozsah kapitoly. Nevynucení jakýchkoli ustanovení těchto podmínek používání neznamená zřeknutí se tohoto či jiných ustanovení. Tyto podmínky používání představují celou smlouvu mezi vámi a námi v souvislosti s vaším používáním webu.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli otázky k těmto podmínkám používání, kontaktujte nás na e-mailové adrese nicadmin@erac.com.